ریمپ کردن ایسیو ( Remap ECU )

ریمپ کردن ایسیو ECU قبل از پرداختن به ریمپ کردن [...]