شمع خودرو

اساس فعالیت  شمع خودرو  ، تولید جرقه و ایجاد اشتعال [...]