اتو هلد خودرو های جدید

اتو هلد در ماشین های اجاره ای انتخاب مناسبی برای راحتی در توقف های طولانی می باشد به طوری که با انتخاب این حالت لازم نیست حالت دنده را از D به حالت p قرار دهید چون به طور خودکار ماشین رنت شده در حالت  p قرار می گیرد و هم در مصرف سوخت خودرو اجاره ای صرفه جویی شده و به نفع اجاره گیرنده می باشد

به طور کل می توان اشاره داشت یه این موضوع که استفاده از این مزیت در جهت افزایش عمر بیشتر موتور اجاره ماشین  شده امر بسزایی می باشد